Instytut Myśli Europejskiej został partnerem merytorycznym Carbon Footprint Summit 2021, który odbył się w Krakowie 8-9 października.

Carbon Footprint Summit to międzynarodowy szczyt klimatyczny łączący świat biznesu, nauki, technologii i aktywizmu społecznego w trosce o mitygację zmian klimatu. Celem wydarzenia jest zbudowanie interdyscyplinarnego dialogu klimatycznego pomiędzy przedstawicielami nauki, zrównoważonego biznesu i aktywizmu klimatycznego oraz społeczeństwa, aby wypracować́ nowe rozwiązania, nawiązać́ owocne współprace biznesowe i zaktywizować́ społeczeństwo oraz instytucje do podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo działań.
Nasi fundatorzy w ciągu 3 dni dyskutowali o problemach zrównoważonego rozwoju, oceniali wyzwania stojące przed biznesem w obszarach zielonego marketingu, wymieniali się poglądami w sprawach kompetencji przyszłości.

Bartosz Dubiński, Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej

Rozmowa ekspercka, w której występował fundator IME Bartosz Dubiński skupiała się na podstawowych wątkach obecnej debaty publicznej związanej z kierunkami rozwoju energetyki, w tym technologii i ich konsekwencjom dla obywateli. Energetyka obywatelska okazała się dominującym wątkiem i potencjalnym scenariuszem na przyszłość. Wśród postulatów ekspertów odnotowaliśmy rozwój technologii pozostawiających niski ślad węglowy, a także traktowanie energii jako dobra rozporządzalnego bez względu na jego miejsce wytworzenia czy konsumpcji.

Odczytanie referatu Krzysztofa Lecha na temat narzędzi odpowiedzialnego społecznie biznesu.

Referat Krzysztofa Lecha kolejnego fundatora IME skupiał się na obszarach finansowych. Nasz ekspert wskazał Columbus Energy SA jako przykład firmy wyznaczającej standardy sukcesu w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Wskazano kwestię finansowania społecznie użytecznych działalności podkreślając, że dotychczas stosowane źródła są przestarzałe i nieadekwatne do rynkowych realiów. W ramach działającego pod Instytutem think-thanku, przedstawiono innowacyjne instrumenty finansowe, których stosowanie IME rekomenduje przedsiębiorstwom społecznym i społecznie odpowiedzialnym. Spośród wielu narzędzi takich jak abonamenty społeczne, charytatywne składki pracownicze, prowizyjne sieci networkingowe, akcje i bony społeczne, w szerszy sposób omówiono społeczne fundusze inwestycyjne, częściowo oparte na modelu tradycyjnych funduszy inwestycyjnych a w części metodach fundraisingowych właściwych dla III sektora.
Referat pokazał, jak źródło to zapewnić może szerszy dostęp do potencjalnych inwestorów-filantropów, znacznie większego kapitału, oraz poprzez zwiększanie specjalizacji poprawia konkurencyjność w gospodarce postindustrialnej. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem publiczności, o czym świadczyło rosnące grono słuchaczy, wśród których znaleźli się przedstawiciele świata styku nauki, biznesu, wolnych słuchaczy – niezależnie od wieku.

Dr Karol Sikora jest dziekanem wydziału Inżynierii Lądowej na Uniwersytecie Wollongong w Dubaju.

W tym samym dniu kongresu nasz kolejny ekspert dr Karol Sikora przytoczył badania pokazujące zużycie betonu na świecie podkreślając, że beton jest obecnie najczęściej używanym materiałem, a ilość zużywanego betonu przewyższa nawet biorąc pod uwagę powszechnie stosowane miary wag ilość pochłanianego jedzenia. Tak duża ilość zużywanego materiału jak wskazał nasz ekspert nie pozostaje bez wpływu na ślad węglowy. Emisja związana z betonem osiągnęła bowiem już 8% CO2 wytworzonego przez człowieka. W trakcie wystąpienia omówiono również możliwe sposoby zmiany tych trendów i dostarczania zrównoważonych rozwiązań. Dr Sikora wskazał na drewno jako materiał, który spełnia oba główne wymagania dotyczące łagodzenia zmian klimatu: zmniejsza emisję i zapewnia magazynowanie CO2. Dlatego według naszego eksperta wykorzystanie drewna do budowy nie jest nawet neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, jest ujemne pod względem emisji dwutlenku węgla. Materiałem, jak na zakończenie podkreślił dr Karol Sikora, który zrewolucjonizuje branżę budowlaną, potencjalnie tworząc XXI wiek, wiek drewna, może być drewno klejone krzyżowo.
W drugim dniu kongresu Instytut Myśli Europejskiej zorganizował panel dyskusyjny którego uczestnicy debatowali nad tematyką kompetencji przyszłości.

Panel prowadzony był przez dr Macieja Kawęckiego prezesa Instytutu Lema, którego uczestnikami byli: Victoria Iwanowska-Small Step Matters, Marcin Bryła-Job Impulse, Radosław Drzewiecki-Leanpassion, Henryk Kwapisz-Saint Gobain, Julien Denier-absolwent Sustainability Leadership Academy prowadzonego przez Instytut Myśli Europejskiej.
Paneliści zastanawiali się jak cyfryzacja wpływa na rozwój kompetencji pracowników.Szukano odpowiedzi na pytanie jak może wyglądać praca przyszłości, czy będzie wspierała czy też zaburzy relacje międzyludzkie. Dyskutowano jak robotyzacja wpłynie na rynek pracownika.

Henryk Kwapisz podkreślał wysoką zdolność ludzi młodego pokolenia do przewodniczenia zmianom na polu ekologii, którzy ze względu na wiek są w stanie nieść niezbędną energię do zmian. Wspominał, że świat za 30 lat według jednego ze scenariuszy może jeszcze mocniej skupiać się w większych miastach, gdzie konkurencyjność pracy będzie w związku z tym jeszcze większa.

Victoria Iwanowska sugerowała, że wartości panujące w firmie wyznaczają sytuację w przedsiębiorstwach i ostatecznie wpływają na kompetencje przedsiębiorstw, przyszłość rynku pracy w zakładach produkcyjnych przewiduje jako pracę w ciemnościach w zautomatyzowanych przestrzeniach, a pracę ludzką na zasadzie hybrydy. Stwierdziła też, że wierzy w rozwój wyższych kompetencji u ludzi w związku z przejęciem tzw. niższych funkcji przez automaty.

Radosław Drzewiecki wskazywał na niezwykłą potrzebę spójności w organizacjach, takich jak wspólne zrozumienie celów, zaufanie, potrzebę adaptacji do zmian zarówno całych firm jak i poszczególnych pracowników. Odpowiadając na pytanie o przyszłość na rynku pracy przywoływał badania, które wskazują na efektywniejszą pracę zespołów stacjonarnych w porównaniu do zespołów zdalnych. Wskazywał też na potrzebę rozwoju kompetencji liderów w organizacjach, szczególnie wobec prac zdalnych.

Julien Denier apelował o lepsze zrozumienie młodych ludzi, którzy są pokoleniem niosące zmianę, mówił też o potrzebach pracy zdalnej i związanych z tym procesem wzrostem kompetencji.

Marcin Bryła wspominał o tym jak pandemia przyspieszyła w nas potrzebę kompetencji korzystania z narzędzi cyfrowych, o tym jak ten proces będzie postępował i czym się ostatecznie może zakończyć.
Wspominał, ze wierzy w pracę krótszą, hybrydową, pojawienie się nowych stanowisk pracy, wskazywał również na potrzebę wysokiej adaptacji do zmian nowych pracowników.

Na zakończenie bogatego dnia kongresu absolwenci ukończonego niedawno IME Sustainability Leadership Academy podzielili się swoją wersją scenariuszy na rozwój sytuacji na świecie, szczególnie wobec spodziewanych zmian klimatu i degradacja środowiska w kontekście rozwijającej się sytuacja epidemiczna.

Uczestnicy wystąpienia-Patrycja Jarząbek, Honorata Witamborska, oraz Julien Denier

Absolwenci SLA zaznaczyli, że ludzkość jest gatunkiem, którego działalność na naszej planecie niesie duże zmiany, często fatalne w skutkach. Zapominamy, że traktujemy po macoszemu rezerwuar naszego istnienia. Ludzkość rozwija się od zawsze, koegzystuje z innymi gatunkami na jednej planecie, powoduje również szkody, których skutkiem może być np. pandemia, ocieplenie klimatu bądź zanik bioróżnorodności itd.

Gatunek ludzki nie jest jedyny ja twierdzili uczestnicy i w sytuacji zagrożenia bądź kryzysu w jakim przyszło nam żyć powinnien zwrócić się w stronę natury. Warto korzystać w sposób bardziej świadomy z dóbr jakimi dysponujemy, wrócić do fundamentalnych prawd naturalnych i zmodyfikować swoje postępowanie, by być bardziej neutralnymi dla Planety.

Postawienie na zrównoważony rozwój będzie bowiem kluczem otwierającym ludzkości drzwi do bezpieczeństwa i bytu dla przyszłych pokoleń. Codziennie widzimy wokół nas skutki pandemii koronawirusa Covid19 przypomnieli absolwenci. Czy jednak zdarza nam się pomyśleć jakie są realne przyczyny występowania takich epidemii? Prezentujący skupili się na zmianach klimatycznych występujących na ziemi, z których wymienić warto trzy najważniejsze. Pierwszą z nich są migracje klimatyczne, które już za kilkadziesiąt lat będą stanowiły bardzo poważny problem. Powodują one niekontrolowany proces wzrostu miast i z tego powodu występowania ognisk chorób zakaźnych wśród osłabionej ludności. Kolejnym zagrożeniem są duże hodowle zwierząt, gdzie dzięki antybiotykom hodowcy mogą skupić się na zarobkach kosztem nieetycznych warunków życia zwierząt. Ogromna liczba zwierząt na względnie małej przestrzeni zwiększa szanse na mutacje wirusów wśród zwierząt i przeniesienie się ich na człowieka. Ostatnim omawianym problemem były wycinki lasów – w procesie tym niszczone są naturalne siedliska zwierząt, które przy osłabionej odporności łatwiej rozwijają choroby, a migrując w obszary bardziej zurbanizowane stanowią poważne zagrożenie epidemiczne.

Jak więc temu zaradzić? Rozwiązaniem ostatecznie rekomendowanym przez panelistów powinna być większa koncentracja zasobów ludzkich i finansowych na wcześniej wyznaczonych obszarach o zwiększonym ryzyku epidemicznym. Aby tego dokonać, należy wykorzystać wcześniej opisane problemy w wersji danych mapowych (np. mapa wycinki lasów, mapa hodowli zwierząt) i nałożyć je na siebie tworząc właśnie potrzebne obszary o podwyższonym ryzyku. Ułatwi to bardziej efektywne przeciwdziałanie kolejnym pandemiom poprzez stosowanie metod zapobiegania na opisanych obszarach.

*

W trakcie tego intensywnego weekendu Instytut Myśli Europejskiej nawiązał też wartościowe kontakty – między innymi z inicjatywą Small Step Matters.
Jest to świetnie zorganizowana platforma crowfundingowa działająca w obszarze ESG. Współpraca może przynieść wymierne rezultaty w obszarze promocji idei zrównoważonego rozwoju w naszym kraju.

Najlepszym podsumowaniem tych kilku dni i wspaniałej pracy przedstawicieli Instytutu Myśli Europejskiej niech będzie przytoczenie części misji IME:

„Poprzez edukację chcemy budować świadome, wolne i samorządne społeczeństwo, wspierające postawy zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju”.

Instytut Myśli Europejskiej jest organizacją propagującą wartości stanowiące fundament dla Wspólnoty Europejskiej, spajające jej narody i wyznaczające kierunek rozwoju. Wartości te to pokój, wolność, tolerancja, sprawiedliwość, humanizm, solidarność, praca i opieka nad środowiskiem naturalnym człowieka.