Fundacja Instytut Myśli Europejskiej

KONTAKT Z NAMI:

Instytut Myśli Europejskiej
ul. Nowy Świat 33 lok. 13
00-029 Warszawa

e-mail: sekretariat@fime.pl

Polityka prywatności

IME.PL  – Polityka Prywatności

 1. Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Fundacji Instytut Myśli Europejskiej Populum Liberum ( IME.PL)  swoje dane osobowe, w tym korzystające z naszych usług, naszych kontrahentów i ich pracowników  oraz subskrybentów biuletynu informacyjnego, pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.

Aby zapewnić transparentność realizowanych procesów przetwarzania, przedstawiamy obowiązujące w IME.PL zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych  RODO). 

 1. Zastosowane pojęcia
 • PL – Fundacja Instytut Myśli Europejskiej Populum Liberum,
 • RODO –rozporządzenie UE ,
 • Właściciel/podmiot danych – osoba fizyczna,
 • Administrator danych osobowych – ADO,
 • UODO – urząd ochrony danych osobowych
 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest IME.PL z siedzibą w Warszawie, ( 00-029 ) ul. Nowy Świat 33. lokal 4.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z nami również przez e-maila  ime.sekretariat@gmail.com.

 

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane  w zakresie zgodnym z celami i zasadami działania IME.PL określonymi w  Statucie – & 8 i 9 np.:

 • działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem, kontrahentem,
 • umożliwienia dokonywania wpłat na rzecz PL,
 • umożliwienia złożenia zapytania o uzyskanie wsparcia ze strony PL
 • prowadzenia działalności szkoleniowej i edukacyjnej,
 • wysyłanie materiałów informacyjnych i promocyjnych ( newsletter, ulotki, katalogi),
 • prowadzenia rozliczeń, księgowości, i sprawozdawczości finansowej,
 • rozpatrywanie skarg, reklamacji,
 • prowadzenia działań marketingowych w tym również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 • przetwarzania danych w ramach profilu IME.PL na portalach społecznościowych: Facebook, Istagram, Linkedin,
 • przetwarzanie plików cookies,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami,
 • dochodzenie lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami  Twoich danych mogą być członkowie IME.PL  oraz jej pracownicy i współpracownicy, którzy zostali odpowiednio upoważnieni do przetwarzania otrzymanych danych  osobowych.

W przypadku gdy IME.PL korzysta z podwykonawców świadczących usługi związane z  obsługą  –  wsparcie techniczne i organizacyjne –  odbiorcami danych mogą być  także podwykonawcy, w szczególności operatorzy telekomunikacyjni, operatorzy płatności internetowych, biuro rachunkowo-księgowe, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie lub podmioty współpracujące w ramach kampanii reklamowych.

W takim przypadku IME.PL zawrze z nimi odpowiednie umowy określające cel, zakres i warunki  przetwarzania  powierzonych danych osobowych.

IME.PL może zostać zobowiązana do udostępnienia danych osobowych na żądanie organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych 

W zależności od rodzaju podstawy prawnej na podstawie której IME.PL przetwarza Twoje dane osobowe, okres ich przechowywania wynosi:

 • zgoda osoby której dane dotyczą (art.6.ust 1 lit. a RODO) – do momentu jej cofnięcia, z tym że cofnięcie tej  zgody  nie ma wpływu na  dotychczasowe przetwarzanie danych przez  PL,
 • wykonanie zawartej umowy ( art6.ust.1 lit. b; motyw 41 RODO) – przez czas określony umową, do wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających z Kodeksu Cywilnego,
 • ochrona żywotnych interesów ( art.6.ust.1 lit. d RODO) – przesłanka czasowa/awaryjna trwająca do momentu, aż będzie możliwość uzyskania zgody,
 • prawnie uzasadniony interes ( art.6.ust.1 lit. f RODO) – do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z tym, że nie ma to wpływu na dotychczasowe przetwarzanie danych przez PL

 

 

 

 1. Prawa właścicieli danych osobowych.

Każdej osobie, które dane są przetwarzane  przez IME.PL przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (PL ma obowiązek przedstawić wszelkie informacje o sposobie i zakresie przetwarzanych danych),
 • sprostowania ( poprawiania) swoich danych (jeżeli właściciel uzna, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, może żądać ich sprostowania przez PL),
 • usunięcia swoich danych ( właściciel może żądać usunięcia jego danych osobowych, a PL ma obowiązek spełnić żądanie, jeśli będzie prawnie uzasadnione),
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych ( właściciel jest uprawniony żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w określonych w przepisach przypadkach),
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda ( art.6 ust.1 lit. a lub art.9 ust.2 lit. a RODO) lub umowa ( art.6 ust.1 lit. b RODO) właściciel jest uprawniony zażądać przeniesienia danych osobowych przez PL w ustrukturyzowanym, powszechnie obowiązującym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes

( art.6 ust.1 lit f RODO) lub  marketing bezpośredni.

Więcej  informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają  przepisy art.12-23 RODO.

W celu zrealizowania swoich praw można się skontaktować z IME.PL elektronicznie na adres ime.sekretariat@gmail.com.

Ponadto osobie, której dane  są przetwarzane przez IME.PL, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO (adres Urząd  Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

 

VII. Czy musisz podawać IME.PL swoje dane osobowe? 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się IME.PL z wymogów prawa. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług, zostać naszym kontrahentem (dostawcą),  pracownikiem lub współpracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe.

Jeżeli inny podmiot wskazał Cię jako osobę do kontaktu, w związku zawarciem/realizacją umowy  lub udziału w szkoleniu, Twoje dane będą przetwarzane w zakresie ujawnionym przez ten podmiot ( standardowo jest to: imię, nazwiska, stanowisko służbowe, adres e-mail i numer telefonu).

W pozostałym zakresie – w szczególności chodzi o przetwarzania danych przez IME.PL w celach marketingowych – podanie danych jest dobrowolne.

 

VIII. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

IME.PL co do zasady nie przekazuje Twoich danych podmiotom mających siedzibę poza EOG. W sytuacji gdyby doszło do takiego przekazania za względu na ważny prawnie uzasadniony interes (PUI) realizowany przez administratora, IME.PL zapewnia odpowiednie zabezpieczenie w zakresie ochrony Twoich danych osobowych.

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ich ochrony administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust.2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od IME.PL.

Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia Twoich danych  jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdział V RODO.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji  (profilowanie) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów.