Regulamin Programu Edukacyjnego Sustainability Leadership Academy

I. Wstęp

1. Sustainability Leadership Academy (SLA) to autorski program edukacyjny Fundacji Instytut Myśli Europejskiej (IME), realizowany od czterech edycji. Program ma na celu rozwijanie kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez szkolenia, warsztaty oraz projekty praktyczne.
2. Celem programu jest budowanie świadomości złożoności procesów zrównoważonego rozwoju oraz wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego działania w tym obszarze.

 

II. Rekrutacja 

1. Rekrutacja do programu SLA odbywa się w trybie otwartym. Kandydaci aplikują poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej Fundacji IME. 
2. Kandydaci są wybierani na podstawie: 
  • Motywacji do uczestnictwa w programie. 
  • Potencjału do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
3. Proces rekrutacji obejmuje: 
  • Uzupełnienie formularza aplikacyjnego. 
  • Załączenie w formularzu CV Kandydata 
  • Załączenie w formularzu odpowiedzi na Case study 
  • Załączenie w formularzu nagrania
Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów do złożenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji IME, w zakładceKryteria Rekrutacyjne”. 
Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany bądź uproszczenia procesu rekrutacji w uzasadnionych przypadkach.

4. Ostateczna lista uczestników jest ogłaszana przez Fundację IME na stronie internetowej oraz przesyłana do wybranych kandydatów drogą elektroniczną. 

III. Zajęcia i obecności 

1. Program SLA obejmuje: 
  • Zajęcia zdalne trwające do 2 godzin w formie warsztatowej.
  • Zajęcia stacjonarne organizowane w ramach „turbo weekendów”
2. Uczestnicy zobowiązani do regularnego uczestnictwa w zajęciach. 
3. Dozwolone maksymalnie trzy nieobecności na zajęciach zdalnych, przy czym nieobecności muszą być usprawiedliwione. 
4. W ramach „turbo weekendówdopuszczalna jest jedna nieobecność. Każda nieobecność musi być usprawiedliwiona i zgłoszona z wyprzedzeniem do koordynatora programu. 
5. Uczestnicy, którzy przekroczą limit dozwolonych nieobecności, mogą zostać wykluczeni z programu. 

IV. Warunki ukończenia programu 

1. Warunkiem zaliczenia programu SLA jest: 
  • Aktywne uczestnictwo w zajęciach, zarówno zdalnych, jak i stacjonarnych. 
  • Nieprzekroczenie limitu nieobecności określonego w pkt III. 
2. Każdy uczestnik musi przygotować projekt końcowy, który demonstruje innowacyjne i kreatywne podejście do rozwiązywania praktycznych problemów z uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju. 
3. Projekt końcowy musi być zaprezentowany na gali finałowej programu, która odbywa się na zakończenie cyklu zajęć. 
4. Uczestnicy, którzy nie przygotują projektu końcowego lub nie zaprezentują go na gali finałowej, nie otrzymają certyfikatu ukończenia programu. 

V. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin programu SLA może być zmieniany przez Fundację IME. Wszelkie zmiany regulaminu będą komunikowane uczestnikom drogą elektroniczną. 
2. Uczestnicy programu zobowiązują się do przestrzegania regulaminu oraz do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i projektach. 
3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez koordynatora programu w porozumieniu z zarządem Fundacji IME. 
Fundacja Instytut Myśli Europejskiej 
Regulamin obowiązuje od: 24.06.2024